امتیازها

جدول امتیازها و ارزشها

 ارزش ریالی هر یک امتیاز
(کسب امتیاز)
 ارزش ریالی هر یک امتیاز
(خرج امتیاز)
سینما و پارکینگ
 ۲۰۰ تومان
 ۵ تومان
فود کورت
 ۴۰۰ تومان
 ۵ تومان
تجاری لوازم منزل
 ۵۰۰۰ تومان
 ۵ تومان
 تجاری کنسول بازی،دوربین وکامپیوتر
   ۳۰۰۰ تومان
 ۵ تومان
تجاری  موبایل
 ۲۵۰۰ تومان
 ۵ تومان
 تجاری Accessories
 ۲۰۰۰ تومان
 ۵ تومان
 تجاری تعمیرات
 ۱۵۰۰ تومان
 ۵ تومان
 تجاری لوازم جانبی
 ۱۰۰۰ تومان
 ۵ تومان